ระบบเตือนภัยและเฝ้าระวังน้ำเสียลุ่มน้ำท่าจีน      
 
 
คุณภาพน้ำล่าสุดแต่ละสถานี
 
หันคา(ชัยนาท) Critical 30 พ.ค. 57
เดิมบาง(สุพรรณบุรี) Critical 27 พ.ค. 58
เมืองสุพรรณ(สุพรรณบุรี) Critical 0 43
สองพี่น้อง(สุพรรณบุรี) Critical 27 ม.ค. 58
บางเลน(นครปฐม) Critical 27 พ.ค. 58
นครชัยศรี(นครปฐม) Warning 23 ก.พ. 58
กระทุ่มแบน(สมุทรสาคร) Warning 27 พ.ค. 58
 
 

กราฟแสดงคุณภาพน้ำจังหวัดสมุทรสาคร
   
 
Statistic
    ข้อมูลภาพรวม    
    pH   
    DO   
    EC   
 
สถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติลุ่มน้ำท่าจีน
สิงหาคม
15 16 17 18 19 20 21
หันคา(ชัยนาท)
เดิมบาง(สุพรรณบุรี)
เมืองสุพรรณ(สุพรรณบุรี)
สองพี่น้อง(สุพรรณบุรี)
บางเลน(นครปฐม)
นครชัยศรี(นครปฐม)
กระทุ่มแบน(สมุทรสาคร)

 
 
มาตรการจังหวัดสมุทรสาคร
  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียของจังหวัดสมุทรสาคร

ปัญหาน้ำเสียในจังหวัดสมุทรสาครโดยรวม คุณภาพน้ำจัดอยู่ในเกณฑ์
เสื่อมโทรมมาก ไม่ได้มาตรฐานแหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 4 ที่กำหนดไว้ ซึ่งสาเหตุที่ทำให้คุณภาพน้ำแม่น้ำท่าจีนช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดสมุทรสาครไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ำที่กำหนด กรมควบคุมมลพิษ ได้ประเมินปริมาณมลพิษที่จะระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนในช่วงตอนล่างพบว่า มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นทั้งหมดประมาณ 682,483 ลบ.ม./วัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูป บีโอดีประมาณ 44,945 กก.บีโอดี/วัน โดยปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้นจะมาจากน้ำเสียจากอุตสาหกรรมมากที่สุด โดยมีสัดส่วนของปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี คิดเป็นร้อยละ 53 รองลงมาเป็นน้ำเสียจากชุมชน ซึ่งมีสัดส่วนของปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี คิดเป็นร้อยละ 39 ส่วนน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด มีสัดส่วนของปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี คิดเป็นร้อยละ 7.8 ทั้งนี้น้ำเสียจากการเพาะปลูก และฟาร์มสุกรก่อให้เกิดปริมาณความสกปรกน้อยมาก
ดังนั้น แนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ มีเป้าหมายที่จะลดปริมาณความสกปรกจากการระบายน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ชุมชน เป็นหลักโดยปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดีที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดทั้ง 2 แหล่ง คิดเป็นประมาณร้อยละ 92 ของปริมาณความสกปรกที่เกิดขึ้นทั้งหมดในลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
แนวทางการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครรายงานว่า บริเวณลุ่มน้ำท่าจีนตอนล่างในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดน้ำทิ้ง จำนวน 413 แห่ง มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้น 127,480 ลบ.ม./วัน โดย โรงงานที่ก่อให้เกิดน้ำเสียส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรสาคร มีจำนวน 262 แห่ง รองลงมาอยู่ในเขตอำเภอกระทุ่มแบน 145 แห่ง ส่วนอำเภอบ้านแพ้วมีจำนวน 6 แห่ง ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางในการลดปริมาณความสกปรกจากโรงงานอุตสาหกรรมดังนี้
1. ควบคุมให้โรงงานอุตสาหกรรมระบายน้ำทิ้งที่มีคุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งที่กำหนดอย่างเข้มงวด
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดหรือพัฒนาไปสู่ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมสากล เช่น ISO 14000
3. ใช้มาตรการทางสังคมโดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
4. ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ให้โรงงานมีการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ตามแนวทางที่เหมาะสม

แนวทางการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสาครมีชุมชนในระดับเทศบาลตำบล จำนวน 8 แห่ง ชุมชนระดับองค์การบริหารส่วนตำบล 26 แห่ง จากจำนวนประชากรทั้งจังหวัด คาดว่าจะมีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นประมาณ 95,629 ลบ.ม./วัน ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพียง 2 แห่งเท่านั้นที่มีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็กในพื้นที่คือ เทศบาลตำบลบางปลา และองค์การบริหารส่วนตำบลคอกกระบือ ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางในการดำเนินงานการควบคุมการระบายน้ำเสียจากชุมชน ดังนี้
1. ผลักดันการก่อสร้างระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองอ้อมน้อย
2. จัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่ม (Cluster Treatment Plant) สำหรับชุมชนขนาดเล็ก หรือกลุ่มอาคารบ้านเรือนที่มีขนาดไม่ใหญ่ เพื่อลดการจัดสร้างระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย โดยมีพื้นที่เป้าหมายที่ควรส่งเสริมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร (Cluster Wastewater Treatment) ในพื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ำเสื่อมโทรม พื้นที่วิกฤตและคุณภาพน้ำดี-พอใช้ พื้นที่แหล่งชุมชนหนาแน่นที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำในจังหวัดสมุทรสาคร
3. ควบคุมดูแลให้อาคารและที่ดินจัดสรรที่อยู่ในข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียและระบายน้ำทิ้งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
4. รณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งถังดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ้านเรือน (Household Treatment Plant) เพื่อลดปริมาณความสกปรกของน้ำเสียตั้งแต่ ต้นทาง รวมทั้ง เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการน้ำเสียจากทุกภาคส่วน

แนวทางการควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
จังหวัดสมุทรสาครมีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทั้งหมด 17,040 ไร่ มีปริมาณน้ำเสียเกิดขึ้นทั้งหมด 157,550 ลบ.ม./วัน คิดเป็นปริมาณความสกปรกในรูปบีโอดี 3,660 กก.บีโอดี/วัน ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่จะไม่มีการจัดการน้ำเสียหรือตะกอนเลนก่อนที่จะระบายออกสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครมีแนวทางในการควบคุมการระบายน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ดังนี้
1. เสริมสร้างความรู้แก่ผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในเรื่องผลกระทบจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมในการจัดการน้ำเสียจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. ควบคุมให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้นไป ต้องมีระบบบำบัดน้ำเสียหรือตะกอนเลนก่อนระบายออกสู่สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเสียในจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553
1. “โครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำโดยการมีส่วนร่วม” (โครงการคลองสวย น้ำใสจังหวัดสมุทรสาคร) ได้รับสนับสนุนงบพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ปี 2553 จำนวน 3 ล้านบาท มีพื้นที่เป้าหมายรวม 10 คลอง โดยมีเป้าหมาย 7 คลองเดิมดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2552 คือ คลองสี่วาพาสวัสดิ์ คลองท่าเสา คลองแคราย คลองวัดนางสาว คลองลัดป้อม คลองอำแพง และคลองสุนัขหอน และเพิ่มพื้นที่เป้าหมายอีก 3 คลอง คือ คลองกระทุ่มแบน คลองหมื่นปรารมย์ และคลองสองห้อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย ซึ่งขอบเขตและกิจกรรมที่ดำเนินงานสรุปได้ดังนี้
1.1 การลดและแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่แหล่งกำเนิด โดยการใช้ถังดักไขมันติดตั้งที่บ้านเรือน สถานที่สาธารณะ วัด และโรงเรียน ซึ่งถังดักไขมันจะช่วยลดไขมันได้ถึงร้อยละ 60
1.2 การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ของตนเอง โดยมีอาสาสมัครสิ่งแวดล้อมจาก 22 ท้องถิ่น รวม 38 คน ทำหน้าที่เฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองเป้าหมายเดือนละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 1 และ 15 ของเดือน พร้อมเติม
จุลินทรีย์เมกะคลีนเพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ
1.3 การตรวจสอบคุณภาพน้ำโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในคลองเป้าหมาย โดยมีการรายงานผลเป็นประจำต่อเนื่อง
1.4 การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ เอกสารเผยแพร่ ป้ายประชาสัมพันธ์ริมคลอง รถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รวมถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ในพื้นคลองเป้าหมายต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
1.5 การปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณริมคลอง เช่น กำจัดวัชพืช เก็บขยะ ตัดต้นไม้กิ่งไม้จัดทำกระเช้าต้นไม้ริมคลอง การปลูกหรือตั้งกระถางต้นไม้ริมคลอง เป็นต้น สอดคล้องกับนโยบายผู้ว่าราชจังหวัดสมุทรสาคร ในการมอบหมายให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำจัดผักตบชวาให้หมดภายในเดือนกันยายน 2553 ซึ่งมีการประชุมเร่งรัดติดตามผลและมีการรายงานผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
1.6 การจัดตั้งศูนย์แปรรูปไขมันต้นแบบ จำนวน 4 แห่ง ซึ่งเป็นการขยายผลใช้ประโยชน์ไขมันที่ได้ถังดักไขมันนำมาแปรรูปเป็นเทียนหอม สบู่ และได้ทำเทียนพรรษารักษ์สิ่งแวดล้อม 12 ต้น ถวายในช่วงเทศกาลวันเข้าพรรษาที่ผ่านมา ศูนย์แปรรูป 4 แห่ง ได้แก่
- อำเภอเมือง ที่โรงเรียนวัดชีผ้าขาว ต.ท่าจีน
- อำเภอกระทุ่มแบน ที่บ้านท้องคุ้ง ต.ท่าเสา และ ที่ หมู่ 9 ตำบลคลองมะเดื่อ
- อำเภอบ้านแพ้ว ที่บ้านหมู่เพชร ต.หนองสองห้อง
1.7 การติดตามและประเมินโครงการฯ
- คณะกรรมการคลองสวย น้ำใส จังหวัดสมุทรสาคร มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร (นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์) เป็นประธาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 22 แห่งเป็นกรรมการ ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นเลขานุการ ได้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
- คณะทำงานดำเนินงานโครงการคลองสวย น้ำใสจังหวัดสมุทรสาคร 4 ชุดย่อย
1. ชุดที่ 1 รับผิดชอบ คลองแคราย คลองวัดนางสาว คลองหมื่นปรารมภ์ มีอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
2. ชุดที่ 2 รับผิดชอบ คลองท่าเสา คลองลัดป้อม และคลองสองห้อง มีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
3. ชุดที่ 3 รับผิดชอบ คลองกระทุ่มแบน คลองอำแพง และคลองสี่วาพาสวัสดิ์ มีผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน
4. ชุดที่ 4 รับผิดชอบคลองสุนัขหอน มีโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร เป็นหัวหน้าคณะทำงาน

1.8 กิจกรรมเพิ่มเติม
1. การสร้างส่วนร่วมจากผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหาน้ำเสีย โดยได้เชิญ
ชวนให้เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งจะมีการกำหนดรูปแบบการเข้าร่วมฯ เช่น การใช้ถังดักไขมัน การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย การประหยัดน้ำ การเข้าสู่ระบบ ISO 14000 เป็นต้น โดยได้เชิญโรงงาน/สถานประกอบการจำนวน 290 แห่ง ในคลองเป้าหมาย แต่ตอบรับมาเพียง 29 แห่ง เท่านั้น
2.“การประชุมสัมมนาผู้ประกอบการแกะล้างสัตว์น้ำ” ในพื้นที่อำเภอเมือง
สมุทรสาคร จำนวน 3 ครั้ง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำเสียและกลิ่น และกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้ประกอบการในการแก้ไขปัญหากลิ่นและน้ำเสีย ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายแรงงาน การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกิจการประมง(อ6) การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และการแสดงนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม
 
 
ความหมายแต่ละเกณฑ์การพิจารณา
  PH: ค่าความเป็นกรดด่าง
DO: ปริมาณออกซิเจนละลาย (mg/l)
EC: ค่าความนำไฟฟ้า (S/cm)

จากมาตรฐานคุณภาพน้ำ ประเภทที่ 5 เพื่อ"การคมนาคมเท่านั้น"
โดยประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดประเภท ของแหล่งน้ำ ในแม่น้ำท่าจีน ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนพิเศษ 62 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2537
ข้อมูลอัตโนมัติจาก ระบบรายงานข้อมูลสถานนีตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.wqmonline.com
 
 
สนับสนุนการจัดทำระบบ โดย บริษัท แซฟไฟร์ รีเสิร์ช แอนด์ ดีเวลล็อปเม็นท์ จำกัด